Kasamdialogen

Plattform för personlig utveckling och som grund för samtal kring ”utvecklingspotenialer” i ditt liv

Svenska Hälsopromotiongruppen i Alingsås har utarbetat Kasamdialogen utifrån Aron Antonovskys teori om känsla av sammanhang, som en vägledande modell för människors välbefinnande och hälsa (se vidare Anders Hanssons bok ”Salutogent ledarskap”.)

För att förklara och beskriva kasam delade Antonovsky in upplevelsen i tre delar, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullheten kopplas till det emotionella, vad du känner, och upplever om exempelvis, meningsfullhet i vardagen, i arbetet, känsla av säkerhet och trygghet mm. Begripligheten har sin utgångspunkt i det kognitiva dvs tankarna kring oss själva, andra och och våra resurser. Kommunikation och relation viktigt för att uppnå kasam. Vad vet vi och vad kan vi och hur tar vi reda på saker som vi behöver veta, är viktiga för vår hälsa. Självbild och självförtroende grunden för kommunikation och relation. Hanterbarhet handlar om hur vi gör och förhåller oss till det som händer oss under livets gång. Livet går upp och ned för alla och det gäller att samla strategier, metoder, lösningar och annat för att ta sig framåt. Hanterbarhet i ditt liv visar vilka lösningar du funnit och tror på.

Kasamdialogen är ett verktyg som innehåller frågor för att visa på kasam i ditt liv, en utgångspunkt för att starta samtal kring dina resurser, starka sidor men också dina utvecklingsmöjligheter. Målet med Kasamdialogen är att människor ska få syn på sina resurser, talanger och modeller, dvs friskfaktorer och copingstrategier för att vidareutveckla och förstärka det som behövs. Varje individ är som en detektiv i sitt eget liv som letar ledtrådar för att finna lösningar. Kasamdialogen kan vara en del på den vägen.

Praktiskt genomförande
Varje deltagare får via mail ett frågeformulär som fylls i och sedan sänds tillbaks till avsändaren. Dessa frågor bearbetas via program från Sv Hälsopromotionsgruppen i Alingsås och kommer sedan tillbaks med diagram och skalor som kan användas i samtal med berörda. Kasam beskrivs noggrant och varje deltagare kan själv läsa sig till sina egna styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Mia Börjesson är certifierad av Svenska Hälsopromotiongruppen till att använda materialet och i samarbete med Svenska Hälsopromotiosgruppen förhoppningsvis starta en process för hälsofrämjande samtal med ökad hälsa som följd.